Whatsapp
и
Telegram
!
Статьи Аудио Видео Фото Блоги Магазин
English עברית Deutsch
Благословение после еды

ברכת המזון

בֳרוּך אַתֳה יי אלהינו מלך העולם, הזן את העולם כלו בטובו, בחן ובחסד וברחמים, הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. ובטובו הגדול, תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד, בעבור שמו הגדול, כי הוא אל זן ומפרנס לכל ומטיב לכל ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא. כאמור: פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון: ברוך את יי, הזן את הכל.

נודה לך, יי אלהינו, על שהנחלת לאבותינו, ארץ חמדה טובה ורחבה, ועל שהוצאתנו יי אלהינו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ועל בריתך שחתמת בבשרנו, ועל תורתך שלמדתנו, ועל חוקייך שהודעתנו, ועל חיים כן וחסד שחוננתנו, ועל אכילת מזון שאתה זן ומפרנס אותנו תמיד, בכל יום ובכל עת ובכל שעה.

בחנכה ובפורים אומרים:

ועל הנסים ועל הפרקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה:

לחנוכה:

בימי מתתיהו בן יוחנן בן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך, ולהעבירם מחקי רצונך, ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם ,רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תושעה גדולה ופרקן כהיום זה. ואחר כן באו שמונת ימי חנכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול.

לפורים:

בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, בקש להשמיד להרג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד, בשלשה עשר לחדש שנים עשר, הוא חדש אדר, ולשללם לבוז. ואתה ברחמיך הרבים, הפרת את עצתו, וקלקלת את מחשבתו, והשבות לו גמולו בראשו ותלו אותו ואת בניו על העץ.

ועל הכל יי אלהינו אנחנו מודים לך, ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ככתוב: ואכלת ושבעת וברכת את יי אלהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך: ברוך אתה יי, על הארץ ועל המזון.

רחם נא יי אלהינו על ישראל עמך, ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. אלהינו, אבינו, רענו זוננו פרנסנו וכלכלנו והרויחנו, והרוח לנו יי אלהינו מהרה מכל צרותינו, ונא אל תצריכנו יי אלהינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם כי אם לידך המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה, שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד.

בשבת אומרים:

רצה והחליצנו יי אלהינו במצותיך ובמצות יום השביעי השבת הגדול והקדוש הזה, כי יום זה גדול וקדוש הוא לפניך, לשבת בו ולנוח בו באהבה כמצות רצונך, וברצונך הניח לנו יי

עלהינו, שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו, והראנו יי אלהינו בנחמת ציון עירך, ובנין ירושלים עיר קדשך כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות.

בראש חדש, יום טוב וחול המועד אומרים

אלהינו ואלהי אבותינו, יעלה ויבא ויגיע, ויראה וירצה וישמע, ויפקד ויזכר זכרוננו ופקדיננו וזכרון אבותינו, וזכרון משיח בן דוד עבדך, וזכרון ירושלים עיר קדשך, וזכרון כל עמך בית ישראל לפניך, לפליטה לטובה לכן ולחסד ולרחמים לחיים ולשלום ביום

בראש חודש: ראש החדש הזה.

בפסח: חג המצות הזה.

בשבועות: חג השבועות הזה.

בסוכות: חג הסכות הזה.

בשמיני עצרת ובשמחת תורה: השמיני חג העצרת הזה.

בראש השנה: הזכרון הזה.

זכרנו יי אלהינו בו לטובה, ופקדנו בו לברכה, והושיענו בו לחיים טובים. ובדבר ישועה ורחמים, חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו, כי אליך עינינו, כי אל מלך חנון ורחום אתה.

ובנה ירושלים עיר הקדש במהרה בימינו. ברוך אתה יי, בונה ברחמיו ירושלים. אמן.

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, האל אבינו, מלכנו, אדירנו, בוראנו, בואלנו, יוצרנו, קדושנו קדוש יעקב, רוענו רועה ישראל, המלך הטוב והמטיב לכל , שבכל יום ויום הוא היטיב הוא מיטיב הוא ייטיב לנו, הוא גמלנו הוא גומלנו הוא יגמלנו לעד לן ולחסד ולרחמים ולרוח, הצלה והצלחה, ברכה וישועה, נחמה, פרנסה וכלכלה, ושרחמים וחיים ושלום ולכל טוב, ומכל טוב לעולם אל יחסרנו.

הרחמן הוא ימלך עלינו לעולם ועד, הרחמן הוא יתברך בשמים ובארץ. הרחמן הוא ישתבח לדור דורים. ויתפאר בנו לעד ולנצח נצחים, ויתהדר בנו לעד ולעולמי עולמים. הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד. הרחמן הוא ישבר עלנו מעל צוארנו והוא יוליכנו קוממיות לארצנו. הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה ועל שלחן זה שאכלנו עליו. הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא זכור לטוב ויבשר לנו בשורות טובות ישועות ונחמות. הרחמן הוא יברך את

(אבי מורי ) בעל הבית הזה ואת (אמי מורתי) בעלת הבית הזה, אותם ואת ביתם ואת זרעם ואת כל אשר להם. (אותי ואת אשתי ואת זרעי ואת כל אשר לי), אותנו ואת כל אשר לנו, כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב בכל מכל כל, כן יברך אותנו כלנוי יחד בברכה שלמה, ונאמר אמן.

במרום ילמדו עליהם ועלינו זכות שתהא למשמרת שלום, ונשא ברכה מאת יי, וצדקה מאלהי ישענו, ונמצא חן ושכן טוב בעיני אלהים ואדם.

בשבת: הרחמן הוא ינחילנו יום שכלו שבת ומנוחה לחיי העולמים.

בראש חדש: הרחמן הוא יחדש עלינו את החדש הזה לטובה ולברכה.

ביום טוב: הרחמן הוא ינחילנו יום שכלו טוב.

בראש השנה: הרחמן הוא יחדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה.

בסוכות: הרחמן הוא יקים לנו את סכת דוד הנופלת.

הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח ולחיי העולם הבא. מגדיל (בשבת ויום טוב וחולהמועד וראש חודש אומרים: מגדול) ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם: עשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.

יראו את יי קדשיו, כי אין מחסור ליראיו: כפירים רשו ורעבו, ודרשי יי לע יחסרו כל טוב: הודו ליי כי טוב כי לעולם חסדו: פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון: ברוך הגבר אשר יבטח ביי והיה יי מבטחו: נער הייתי, גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו במקש לחם יי עז לעמו יתן, יי יברך את עמו בשלום:

Благословение после еды

Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, питающий по доброте Своей весь мир с благосклонностью, милостью и милосердием. Он наделяет пищей все живое, ибо вечна Его милость. По великой доброте его мы никогда не знали недостатка , и да не будет у нас недостатка в пище во веки веков, ради Его великого Имени, ибо Он — Бог питающий и снабжающий всех, благотворящий всем и готовящий пропитание для всех Своих созданий, которые Он сотворил, как сказано: Ты раскрываешь Свою ладонь и удовлетворяешь потребности всего живого. Благословен Ты, Господь, питающий всех!

Мы благодарим Тебя, Господь Бог наш, за то, что Ты дал нашим отцам в наследие землю прекрасную, благодатную и обширную, за то, что Ты , Господь Бог наш, вывел нас из земли Египетской и освободил из дома рабства, за Твой Завет, который Ты запечатлел на нашей плоти; за Твою Тору, которой Ты научил нас, за Твои законы, которые Ты сообщил нам, за жизнь, милость и благоволение, которыми Ты одарил нас, и за пищу, которой Ты кормишь и обеспечиваешь нас постоянно, каждый день, в любое время и в любой час.

В Хануку и Пурим:

И за чудеса, и за избавление, и за мощь, и за спасение, и за удивительные события, и за утешение, и за войны, которые Ты вел ради отцов наших в те дни, в это время…

В Хануку: Во времена Матитьягу, сына Йоханана Хашмоная-первосвященика, и его сыновей, когда злодейское греческое царство выступило против Израиля, Твоего народа, для того, чтобы заставить его забыть Твою Тору и нарушить законы, установленные по Твоей воле. Однако Ты в великом милосердии Своем защитил их в час беды, заступился за них,определил их участь, отомстил за них, предал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих, нечистых в руки чистых, злодеев в руки праведников, злоумышленников в руки тех, кто изучает Твою Тору. И прославил Ты Свое Имя, великое и святое, в Твоем мире, и Израилю, народу Своему, дал великое спасение и избавление по этот самый день. После этого вошли сыны Твои в Святая Святых Дома Твоего и убрали Дворец Твой, очистили Храм Твой и зажгли светильники во дворах Святилища Твоего , и установили эти восемь дней Хануки, чтобы благодарить и славить Твое великое Имя.

В Пурим: Во времена Мордехая и Эстер в столице Шушан, когда выступил против них злодей Аман, который хотел истребить,убить и уничтожить всех евреев, молодых и старых, младенцев и женщин в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, месяца Адар, а имущество их разграбить. Ты же, в великом милосердии Своем, расстроил его замыслы, разрушил его планы и обратил их против него, и его и его сыновей повесили на дереве.

И за все это, Господь Бог наш, мы благодарны Тебе и благословляем Тебя.

Да будет благословляемо Имя Твое устами всего живого всегда, во веки веков, как написано:«Ты будешь есть, насыщаться и благословлять Господа Бога твоего за благодатную землю, которую Он дал тебе». Благословен Ты, Господь, за то, что Ты дал нам землю и пищу!

Смилуйся, Господь Бог наш, над Израилем, Твоим народом, над городом Твоим — Иерусалимом, над Сионом, где обитает Слава Твоя, над царством дома Давида, помазанника Твоего, и над великим и святым Храмом, названным Твоим Именем. Бог наш, Отец наш! Веди нас, питай нас, дай нам достаток, обеспечь нас всем необходимым, пошли нам изобилие и избавь нас поскорее, ГосподьБог наш, от всех наших бед. И не допусти, Господь Бог наш, чтобы мы зависели от людских благодеяний и одолжений — но только от Твоей руки, наполненной, открытой, святой и щедрой, чтобы мы не устыдились и не были опозорены во веки веков.

В субботу: Да будет угодно Тебе, Господь Бог наш, укрепить нас в исполнении Твоих заповедей и в исполнении заповеди о седьмом великом и святом дне — субботе, ибо этот день велик и свят для Тебя, с тем, чтобы проводить его радостно в покое и отдыхе, согласно Твоей заповеди. Да будет угодно Тебе, Господь Бог наш, чтобы не было беды, скорби и стона в день нашего отдыха, и дай нам увидеть, Господь Бог наш, как утешился Сион, Твой город, и восстановление Иерусалима, Твоего святого города, ибо Ты — Избавитель и Утешитель.

В Рош Ходеш (день новомесечья), йом-тови хол-амоэд: Бог наш и Бог наших отцов! Да поднимется, придет, достигнет Тебя, будет замечена,угодна, услышана, отмечена и сохранена память о нас, внимание к нам и память о наших отцах, память об Иерусалиме, святом городе Твоем, и память обо всем Твоем народе, доме Израиля, перед Тобой — для спасения, блага, милости, благоволения и милосердия, для жизни и мира в этот день…

В Рош Ходеш: Рош а-Ходеш.

В Песах: праздника мацот.

В Шавуот: праздника Шавуот.

В Сукот: праздника Сукот.

В Шмини Ацерет и Симхат Тора: праздника Шмини Ацерет.

В Рош Ашана: памяти.

Вспомни нас, Господь Бог наш, в этот день добром, дай нам в этот день благословение и спаси нас в этот день для доброй жини. Постанови о спасении и милосердии, пощади и помилуй нас, пожалей нас и спаси нас, ибо к Тебе устремлены наши взоры, потому что Ты — Бог, Царь милостивый и милосердный.

И отстрой Иерусалим, святой город, вскоре, в наши дни.

Благословен Ты, Господь, отстраивающий в милосердии Своем Иерусалим. Амен.

Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, Бог — Отец наш, наш Всемогущий Царь, наш Творец, наш Избавитель, наш Созидатель, наш Святой, Святой Яакова, наш Пастырь, Пастырь Израиля, благой Царь, благодетельствующий всем, изо дня в день творящий добро в прошлом, настоящем и будущем. Он воздавал, воздает и будет воздавать нам вовеки благосклонностью, милостью и милосердием, облегчением, избавлением и преуспеянием, благословением и спасением, утешением, пропитанием и обеспечением, милосердием, жизнью, миром и всеми благами — и да не лишит Он нас всех благ вовеки.

Милосердный, да будет царствовать Он над нами во веки веков! Милосердный, да будет Он благославляем на небе и на земле! Милосердный, да будет Он восхваляем из поколения в поколение! Да будет Он гордиться нами всегда и во веки веков! Да будем мы Его украшением всегда и постоянно! Милосердный, да сокрушит Он ярмо на нашей шее, и да поведет Он нас с поднятой головой в нашу страну! Милосердный, да пошлет Он щедрое благословение этому дому и этому столу, за которым мы ели. Милосердный, да направит Он к нам пророка Элиягу, — пусть будет он помянут добром — и пошлет нам добрые вести, спасение и утешение. Милосердный, да благословит Он (отца, наставника моего), хозяина этого дома и (мать, наставницу мою), хозяйку этого дома, их и их дом, их детей и все, что им принадлежит, (меня и мою жену, моих детей и все, что мне принадлежит), нас и все, что нам принадлежит, как были благословлены наши отцы — Авраам, Ицхак и Яков — во всем, от всего, всем. Вот так да благословит Он нас всех вместе полным благословением, и скажем: Амен.

Пусть на небесах они и мы будем помянуты с благосклонностью, которая станет залогом мира, и мы получим благословение от Господа и милость от Бога — Избавителя нашего и обретем благоволение и доброе отношение в глазах Бога и людей.

В субботу: Милосердный, да одарит Он нас днем, который весь — отдых и покой — для вечной жизни.

В Рош Ходеш: Милосердный, да обновит Он для нас этот месяц — ради добра и благословения.

В йом-тов: Милосердный, да одарит Он нас днем, который весь — благо.

В Рош Ашана: Милосердный, да обновит Он для нас этот год — ради добра и благословения.

В Сукот: Милосердный, да восстановит Он для нас упавший шатер Давида.

Милосердный, да удостоит Он нас прихода Машиаха и жизни в грядущем мире. Он умножает спасение (в субботу, йом-тов, хол-амоэд и Рош Ходеш: Он — спасительная башня) для царя, избранного Им, и оказывает благодеяния помазаннику Своему Давиду и потомству его вовеки. Устанавливающий мир в Небесах, Он пошлет мир нам и всему Израилю. Скажем: Амен.

Чтите Господа, святые Его, ибо чтящие Его не знают нужды. Молодые львы беднеют и голодают, а стремящиеся к Господу ни в чем не будут испытывать недостатка. Благодарите Господа, ибо Он добр, ибо навеки Его милость. Раскрываешь Ты ладонь Свою и насыщаешь все живое. Благословен человек, который полагается на Господа — Господь будет ему опорой. Я был юношей и успел соститься, но никогда не видел праведника оставленным, а его потомство — выпрашивающим хлеб. Господь даст силу Своему народу, Господь благословит Свой народ, дав ему мир.


Танаи — еврейские мудрецы эпохи составления Мишны, начиная со времен конца Второго Храма и до времени окончательной редакции Мишны. Слово «тана» по-арамейски — «учитель», а во множ. числе — «танаим» Читать дальше