Версия для печати

עצרת מספד והתעוררות

 

"תולדות ישורון"

רשת קהילות ומוסדות תורה ליוצאי רוסיא

מיסודו של הגה"צ רבי יצחק זילבר זצוקלל"ה

עצרת מספד והתעוררות

במלאת י"ב חודש לעלייתו לגנזי מרומים של אבינו רוענו מורנו ורבנו

הדגול והנערץ, גאון וצדיק מיחידי סגולה, מסר נפשו ממש להקים

עול תורה ומצוות בקרב אחינו ממדינות רוסיא

הגה"צ רבי יצחק יוסף זילבר זצוקלל"ה

נתאסף יחדיו להספד מרכזי

אי"ה ביום רביעי אור לז' בתמוז תשס"ה (13/7/05)

בביהכנ"ס "עזרת תורה" שכונת סנהדריה מורחבת

בשעה 20:45 בערב

יספידוהו:

מרן ראש הישיבה

הגאון הגדול רבי אהרון י.ל. שטיינמן שליט"א

המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א

בנו וממשיך דרכו בקודש

הרה"ג ברי בן ציון זילבר שליט"א (עברית ורוסית)

חתנו הרה"ג רבי חיים זבדי שליט"א

 

העליה לציונו בהר תמיר תתקיים אי"ה ביום שישי ח' בתמוז בשעה 10:45 לפנה"צ

הסעה תצא מביתו שבסנהדריה המורחבת 107 בשעה 10:15.

Send report