Версия для печати

פנייתו של רב יצחק זילבר לרבני ארצות הברית

לכבוד ידידנו היקרים !

בעזרת השם בתקופה אחרונה רבנים ומנהיגי קהילות יהודי דוברי רוסית עושים מאמצים כבירים בדבר החזרת יהודי יוצאי ברית המועצות לשרשים שלהם. מאמצים אלו מניפים פירות רבים, וקמות עוד ועוד משפחות, ההולכות בדרכי התורה.

בשנים אחרונות גם כאן, בארץ ישראל מתחוללת "מהפכה רוסית" אמיתית בתחומים רבים של הקמת קהילות דוברי רוסית: קמות תוכניות לימוד חדשות, סמינרי ערב ויום, כוללים, נפתח מספר רב של שיעורים בערים שונות, מנינים של דוברי רוסית, גמח י"ם וכו'.

גם אנחנו גם אתם צברנו נסיות ייחודי בתחום זה. אנו פונים לרבנים ולמנהיגי קהילות דוברי רוסית של ארצות הברית להצעת שיתוף פעולה, למשל:

  • לארגון הרצאות של מרצים ידועים דוברי רוסית בקהילות שלכם.
  • לשתף יהודי אמריקה הלא נשואים במערכת המקשרת את השדכנים.
  • לקבל בחורים יהודים למסגרת קבוצת יוצאי ברה"ם, שלימודיה מתקיימים בתוך ישיבת מיר, או בנות בסמינר בירושלים.
  • אנו רואים גם כן דרכים אפשריות אחרות לשיתוף פעולה בתחום קירוב יהודי דוברי רוסית לתורה.

למימוש תוכנית זו אנחנו רוצים להקים פרלמיטינג רוסי "תולדות ישורון”. היינו מאוד מעונינים לראותכם אישית, ואנו מבקשים להביע דעה שלכם בנושה, והתענינות בהשתתפותכם.

אנחנו מתכננים שבשביל פגישה זו יגיעו בני, בן-ציון זילבר, וגם אברהם כהן – מנכ"ל "תולדות ישורון".

בברכת התורה.

יצחק זילבר

י' סיון תשס"ד

Send report