Версия для печати

דברי הספד שנשא הגאון רבי נח הייזלר שליט"א

מרשימת ההספדים שפורסמה אתמול מהלוויתו של הגה"צ רבי יצחק יוסף ב"ר בן ציון חיים זילבר זצ"ל, כפי שהועברה למערכת על-ידי מוסדות "תולדות ישורון", הושמטו בטעות דברי ההספד שנשא הגאון רבי נח הייזלר שליט"א, מרא דאתרא דשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים. להלן דברי ההספד שהושמטו:

"ירמיהו הנביא אומר בתחילת איכה: "וירב בבת יהודה תאניה ואניה", ודרשו חז"ל, תאניה זו אבלות ואניה זו אנינות, וכבר תמהו, שלכאורה קודם זה אנינות ואח"כ זה אבילות, ובעוונותינו הרבים זה נתקיים באשכבתיה של הגר"י זצ"ל, בתוך האבילות של ככל ישראל על חורבן ביהמ"ק. ישנה אנינות על סילוקו של צדיק, שעל זה אמרו חז"ל "קשה סילוקן של צדיקים כשריפת ביהמ"ק", זוהי המכה היותר קשה שלא כתובה בתורה, ושנאמר בה כ"פ לשון הפלאה".

"לאחר חורבן ביהמ"ק, נשארה שארית הפליטה בראשות גדליה בן אחיקם, ועדיין היתה תקוה לעמ"י. אך כאשר דליה בן אחיקם נהרג וכבתה גחלת ישראל, קבעו שוב תענית, וע"ז אחז"ל "קשה סילוקן של צדיקים כשריפת בית אלוקינו". הגר"י זצ"ל היה בגדר גדליה בן אחיקם של יהדות רוסיה בדורנו. לאחר חורבן היהדות שם, הוא זה ששמר שלא תכבה גחלת ישראל הנשארה. קורא הדורות מראש העמיד את נשמתו הגדולה של הצדיק בהשגחה עליונה, להציל את שארית יהדות רוסיה מכליה רוחנית. הצדיק ר' יצחק היה בגדר גדליה בן אחיקם של היהדות, וכאשר הצדיק נסתלק, זהו חורבן כשריפת ביהמ"ק".

"עליו ניתן להמליץ את הפסוק שנאמר על בניהו בן יהוידע "איש חי רב פעלים מקבציאל, הוא הכה את שני אריאל והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג", וכמו שדרשו חז"ל על פי זה, בן איש חי, שאפילו במיתתו קראו חי, וכפשוטו איש חי, חי כל ימיו במסי"נ שלא תתואר, הוא קיים "ואהבת וכו' בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך", כפשוטו וכמדרשו. בכל נפשו, אפילו נוטל את נפשו, ועל הנאמר לאוהבי ולשומרי מצותי, אמרו במכילתא לאוהבי למה אתה יוצא לההרג, על שמלתי את בני, למה אתה יוצא להישרף, על שקראתי בתורה, למה אתה יוצא לצלב, על שאכלתי מצה. רבי יצחק אוהב ד', שמר על מצות מילה של כלל היהדות שם, למד תורה ולימד במסי"נ ממש, דאג למצות אכילת מצה בזמנים שקיום הדברים האלו היה כרוך במסי"נ. רב פעלים מקבציאל, שרבה וקיבץ פעלים לתורה".

"אחז"ל, כל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו, כאילו חרב בימיו. ביהמ"ק הראשון חרב על ג' עבירות חמורות, ועל עזבם את תורתי, ביהמ"ק שני חרב על עוון שנאת חינם, ועל כל אחד ואחד מוטל לתקן עניינים אלו. הגר"י זילבר קיים ואהבת את ד' אלוקיך ככל הפירושים, וש"ש היה מתקדש על ידו, ובודאי אם נלמד מדרכיו ובזכותו, נתחזק בתורה, מצוות ומעשים טובים, בוודאי יהיה מליץ יושר לנו ולתושבי השכונה ולכל כלל ישראל".

עיתון "יתד נאמן" 29/07/04

Send report