Версия для печати

בקשת מחילה

פניה בני משפחת זילבר

סב אבינו זצ"ל הגאון רבי יצחק רעזיצער זצ"ל ביקש מאנשי הקהילות בהם נהג ברבנות וזאת על פי המובא בחיי אדם שימחלו לו באם נפגעו ממנו באיזו שהיא צורה ויגידו בפה שמוחלים לו כו'.

ועל פי זה גם אנו מבקשים מכל אשר באו בקשר ובמגע עם אבינו זצ"ל שיועילו למחול ויגידו בפה אני מוחל במחילה גמורה להרב יצחק יוסף בן הרב בן-ציון חיים זילבר זצ"ל על כל פגיעה שנפגעתי חלילה ממנו בין בגופי בין בממוני חוץ מממון שאני רוצה לתבוע מיוצאי חלציו שיחיו.

נ.ב. ותביעות ממוניות לפנות

פלאפון 055-400808

פקס: 02-5400946

תזכו למצוות

בני משפחת הרב זצ"ל

Send report