Версия для печати

רב זילבר הלך לעולמו...

הספד קצר.

היום, ערב 9 באב, שהוא יום הכי נורא לעם ישראל, נפטר הרב יצחק זילבר זצ"ל...

כל חייו הוא הקדיש לעבודת ה' ולתורה.

אלפי אנשים בכל העולם מחשיבים אותו כרבם, אי אפשר לספור את כל מעשים הטובים שהוא עשה.

לכל עם ישראל הוא היה ונשאר דוגמא של צדקות, גבורה, טובת הלב, אמת.

גדולי הדור החשיבו אותו כאחד מל"ו צדיקים של דורנו.

הלוויה תצא מבית כנסת "עזרת תורה", שבתוכה התפלל הרב 32 שנה, ב- 11 בלילה, היום ב- 9 באב.

רב יצחק זילבר זצ"ל היה אומר, שכל דור שלא נבנה בו בית המקדש, ה' נותן סיבות שיהודים יבכו.

ואנחנו בוכים.

הוא איננו.

בהלוויה

Send report